Two Turbo Mono Ecos

Arnold Wagner's Turbo Mono Eco, with son Urs's narrower Turbo Mono behind. Photo: Blez, Brno 2007

Two Turbo Mono Ecos